மருதமுனை மனாரியன்ஸ் விங்ஸ் புதிய நிர்வாகத் தெரிவு

 மருதமுனை மனாரியன்ஸ் விங்ஸ் புதிய நிர்வாகத் தெரிவு

-பி.எம்.எம்.ஏ.காதர்-

மருதமுனை மனாரியன்ஸ் விங்ஸ் ’06 சமுக சேவைகள் அமைப்பின் 10ஆவது ஆண்டையொட்டி, உறுப்பினர்களின் ஒன்று கூடலும் புதிய நிர்வாகத் தெரிவும் முன்னாள் செயலாளர் ஏ.எம்.சப்ரின்  தலைமையில்,  மருதமுனை எம்.சி ரெஸ்டூடன் மண்டபத்தில் அண்மையில் நடைபெற்றது.

இதன்போது, 2020/2021ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய நிர்வாகிகளாக பின்வருவோர் ஏனமனதாகத் தெரிவுசெய்யப்பட்டனர். தலைவர் – எம்.எஸ்.அபாதி அஹமட், உபதவைர் – எம்.ஏ.சி.எம்.ரொஷான், செயலாளர் – ஐ.எல்.எம்.ஹஸ்மி, உப செயலாளர் – எம்.ஜே.எம்.அப்சான், பொருளாளர் – எம்.எம்.வஸீம் அஹமட், கணக்காய்வாளர் -எம்.முஸ்தாக் மனாஸிர் ஆகியோர் தெரிவுசெய்யப்பட்டனர்.

அத்துடன், ஊடகம் – எச்.எம்.ஹஸ்ஸான், விளையாட்டு – ஏ.ஆர்.எம்.அனஸ், மருத்துவம் – எம்.ஏ.எம்.அஸ்மீர், சமூக சேவை – எம்.ஜே.எம்.சனீர் ஆகியோருடன் உயர்பீட உறுப்பினர்களாக எம்.ஜே.எம்.ஜெஸீம், ஏ.ஆர்.நிஸ்பாக் அஹமட், என்.உம்.சமீர், எம்.மிஸ்தாக் அஹமட் ஆகியோரும் தெரிவுசெய்யப்பட்டனர்.அத்துடன், ஊடகம் – எச்.எம்.ஹஸ்ஸான், விளையாட்டு – ஏ.ஆர்.எம்.அனஸ், மருத்துவம் – எம்.ஏ.எம்.அஸ்மீர், சமூக சேவை – எம்.ஜே.எம்.சனீர் ஆகியோருடன் உயர்பீட உறுப்பினர்களாக எம்.ஜே.எம்.ஜெஸீம், ஏ.ஆர்.நிஸ்பாக் அஹமட், என்.உம்.சமீர், எம்.மிஸ்தாக் அஹமட் ஆகியோரும் தெரிவுசெய்யப்பட்டனர்.

0 Reviews

Related post